FANDOM


Dangky-icon
Olympia-logo-top

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIASửa đổi

Các bạn yêu thích và mong muốn tham gia leo núi xin mời gửi Bản đăng ký tham dự về cho chương trình theo địa chỉ.

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia, phòng Showgames 3, Ban Sản xuất các chương trình giải trí, Đài THVN, 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

  • Chú ý: Để được tham dự chương trình, các bạn học sinh cần đạt học lực giỏi và hạnh kiểm tốt ở tất cả các học kỳ THPT tính đến thời điểm đăng ký.

Download đơn đăng ký theo mẫu dưới đây: http://olympia.vcmedia.vn/dowload/20141002/bandangky.doc