FANDOM


Âm thanh là mt trong những hiệu ứng chính trong Đường lên đỉnh Olympia, do nhạc sĩ Lưu Hà An biên soạn. Nó phát ra khi một cuộc thi bắt đầu hay thí sinh nào đó trả lời đúng hoặc sai.

Danh sách âm thanh

Nhạc mở đầu
Olympia 2015 nhạc mở đầu
Khởi động
Mở nhạc
KĐ intro
Bắt đầu
KĐ bắt đầu
60 giây
KĐ nhạc nền 2013
(2011)
Câu đúng
KĐ đúng
Câu sai
KĐ sai
Hoàn thành phần thi
KĐ hoàn thành
Tổng kết sau vòng khởi động
Sound chúc mừng
Vượt chướng ngại vật
Bắt đầu
VCNV bắt đầu
Mở ô chữ VCNV opening word
VCNV mở ô chữ
Mở câu hỏi
VCNV mở câu hỏi
Chọn ô chữ + mở câu hỏi
VCNV chọn ô chữ
Nhạc tính giờ VCNV 15s
VCNV 15s 2010
(2010)
VCNV 15s
(2011-)
Xem đáp án
VNCV mở đáp án 2010
(2010)
VCNV mở đáp án
 (2011-)
Ô chữ được mở
VCNV ô chữ được mở
Mở hình ảnh
VCNV mở hình ảnh
Trả lời từ khóa
VCNV tín hiệu trả lời
Trả lời đúng
VCNV câu đúng
Tổng kết sau vòng VCNV
Sound chúc mừng
Tăng tốc
Nhạc nền
TT nhạc nền
Mở câu hỏi
TT mở câu hỏi
Nhạc tính giờ TT 30s
TT 30s
 (2011-)
Xem đáp án
TT mở đáp án
Mở đáp án thí sinh
TT mở đáp án thí sinh
Trả lời đúng
TT câu đúng
Tổng kết sau vòng tăng tốc
Sound chúc mừng
Về đích
Nhạc nền
VĐ nhạc nền
Bắt đầu
VĐ bắt đầu
Chọn gói điểm
VĐ chọn gói điểm
Vào phần thi
VĐ vào thi
Câu 10 giây
VĐ 10s
Câu 15 giây
VĐ 15s
Câu 20 giây
VĐ 20s
Ngôi sao hi vọng Ngoisaohyvong1
VĐ ngôi sao
Câu đúng
VĐ câu đúng
Câu sai
VĐ câu sai
Thời gian cho thí sinh khác
VĐ 5s thí sinh còn lại
Tín hiệu xin trả lời
VĐ tín hiệu trả lời
Nhạc chúc mừng
VĐ chúc mừng
Câu hỏi phụ
Câu hỏi phụ bắt đầu
Câu hỏi phụ bắt đầu
15 giây
Câu hỏi phụ 15s
2008
Tổng kết
Về thứ 4
Sound thí sinh 1
Về thứ 3
Sound thí sinh 2
Về thứ nhì
Sound thí sinh 3
Về thứ nhất
Sound thí sinh 4
Trao giải thưởng
Sound trao giải

Sound Reward Test Full Olympia (online-audio-converter.com)
Nhạc kết
Yếu tố khác
Mở cuộc thi
Sound cuộc thi intro
Ô trống
Sound ô trống
Ghi hình thí sinh sau cuộc thi
Camera student REC

Bộ sưu tập

Màn hình chính
Phần thi

Màn hình chính
Phần thi